Terms and conditions

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

spoločnosti the Bridge, Ladice 330, 951 77 Ladice Reg.:Ministerstvo vnútra SR, 11. 1. 2012, číslo spisu: VVS/1-900/90-388 50, IČO: 42208483, DIČ : 2820018696 v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 • Spoločnosť

Spoločnosť the Bridge, Ladice 330, 951 77 Ladice, reg.: Ministerstvo vnútra SR, 11. 1. 2012, číslo spisu: VVS/1-900/90-388 50, IČO: 42208483, DIČ : 2820018696, v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania (ďalej len „kurz“), pričom tieto Obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom kurzov (ďalej len „študent“) a sú pre zmluvné strany záväzné.

 1. Prihlásenie t.j. uzatváranie zmluvy
 1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká:
 1. na základe podpísanej a doručenej objednávky, t.j. registračnej prihlášky študenta,
 2. vyplnením registračnej prihlášky zverejnenej na www.thebridge.sk a jej následným potvrdením (odoslaním), ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e – mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť.
 1. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je upravené v bode 7. (Odstúpenie od zmluvy).
 2. V prípade, že študent absolvoval pred uzavretím zmluvy vstupný jazykový test, na základe výsledkov tohto testu mu bude Spoločnosťou odporučená skupina kurzu s rovnakou resp. porovnateľnou vedomostnou jazykovou úrovňou. V prípade, že študent odmietne absolvovať vstupný test alebo odmietne Spoločnosťou odporučenú skupinu kurzu, nenesie Spoločnosť zodpovednosť za prípadnú jeho nespokojnosť s jazykovou úrovňou skupiny resp. s jazykovou úrovňou a náplňou jednotlivých vyučovacích hodín kurzu.
 1. Platba
  1. Ceny kurzov (ďalej len„kurzovné“) sú uvedené na www.thebridge.sk, kurzovné zahŕňa:
 1. kompletný študijný materiál, ktorý budú študenti pri svojom štúdiu potrebovať (učebnica, pracovný zošit, ďalej napr. CD – rom, posluchové CD, študentom je k dispozícii knižnica s anglickou beletriou i gramatickými cvičebnicami, anglické periodiká a pod.),
 2. priebežné testovanie, sledovanie dochádzky a pre jednoduchšie a transparentné hodnotenie vedenie jazykového portfólia pre každého študenta samostatne,
 3. na vyžiadanie zamestnávateľa priebežné písomné hodnotenie progresu študentov (zamestnancov),
 4. záverečné hodnotenie / evaluačný list (dochádzka a študijné výsledky),
 5. slovenského / zahraničného lektora
  1. Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet Spoločnosti alebo vkladom v hotovosti na účet Spoločnosti, na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.
  2. Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.
  3. Číslo účtu Spoločnosti je 304 643 6356/0200 , variabilný symbol je číslo faktúry.
  4. V prípade, ak sa študent dostane do omeškania s úhradou kurzovného, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmlu – vná pokuta sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok podľa splátkového kalendára.
 • Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

  1. Stornovanie kurzu študentom po termíne registrácie (t.j. po uzavretí zmluvy) do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 10 % z kurzovného.
  2. Stornovanie kurzu študentom v prvých dvoch týždňoch kurzu – storno poplatok je 50 % z kurzovného po odčítaní odučených hodín.
  3. Stornovanie kurzu študentom po uplynutí prvých dvoch týždňov kurzu – storno poplatok je 100% storno z kurzovného.
  4. Spoločnosť má právo neotvoriť alebo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 6

a ponúknuť študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni.

  1. Spoločnosť má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti:
 1. ak dôjde k zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný;
 2. v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou (zrušenie zmluvy) ponúkne Spoločnosť študentovi možnosť pokračovania s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, termínu alebo miesta konania kurzu vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného;
 3. v prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta prevedená na ním zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Spoločnosti.
  1. Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Spoločnosť poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.
  2. Individuálna výučba prebieha vo forme vyučovacej hodiny, ktorej trvanie je 60 alebo 90 minút. Počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán sa určuje po dohode so študentom/zákazníkom. Hodinu je možné zrušiť obidvoma stranami pred jej dohodnutým začiatkom, najneskôr však

do 12:00 predchádzajúceho dňa. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú, teda je fakturovaná a študent/zákazník má povinnosť ju uhradiť.

 • prípade zrušenia hodín študentom, má študent nárok si hodiny nahradiť aj po ukončení kurzu, ale iba v časovom období, ktoré nepresiahne 25% celkovej plánovanej dĺžky kurzu. Napríklad, ak má kurz v počte hodín 30 x 60min trvať od 5.5.2014 do 13.8.2014 (s rozvrhom 2 x do týždňa), tak zrušené hodiny môžu byť nahradené maximálne do 11.9.2014, ak nie je dohodnuté inak.
 • opačnom prípade na hodiny už študent nemá nárok.
 • Zameškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje.

osvedčenia potvrdeného Ministerstvom školstva SR sú nasledovné: účasť na minimálne 80 % z celkového počtu

 1. Odstúpenie od zmluvy
 1. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacity skupiny kurzu (max. 8 študentov v skupine) od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorý skôr uhradili kurzovné. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 3. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany Spoločnosti.
 4. Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky pre prípad odstúpenia sú upravené v bode 4. (Storno podmienky).

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

 1. Zmeny obchodných podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach príp. v zmluve budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

 1. Dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov tzn. študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil. Školské prázdniny nepatria medzi dni pracovného pokoja.

 1. Sťažnosti

Akékoľvek sťažnosti príp. podnety je študent povinný podávať Spoločnosti písomne na adresu bednarova@thebridge.sk a to bez zbytočného odkladu. Spoločnosť po preštudovaní príp. prešetrení podanej sťažnosti (podnetu) oboznámi študenta s možným riešením resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

10.Práva duševného vlastníctva

Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.

 1. Ochrana osobných údajov
 1. Spoločnosť prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú spracovávané výlučne za účelom uzavretia zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, na účel súvisiaci s poskytovaním služieb Spoločnosťou (kurzy, testovanie a iné), ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).
 2. Študent je povinný poskytnúť osobné údaje, neposkytnutie osobných údajov má za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu, Osobné údaje budú uchovávané 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Spoločnosť poskytuje osobné údaje študenta externému účtovníkovi, lektorom, subjektom zabezpečujúcim administratívnu podporu Spoločnosti, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené,  orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva Spoločnosti zo zákona. Spoločnosť postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi študenta v súlade s ustanoveniami nariadenia a zákona. Študent  berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o zmene svojich osobných údajov. Študent má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Spoločnosťou, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Študent ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Spoločnosťou, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Spoločnosť môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oou@thebridge.sk. Študent prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Študent prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.
 3. Kúpením kurzu vzniká medzi študentom a spoločnosťou vzťah, na základe ktorého Spoločnosť využíva osobné údaje študenta aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Spoločnosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Doba spracúvania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva spoločnosti na základe zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude spoločnosť na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies a google analytics.
 4. Osobné údaje bude Spoločnosť spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Spoločnosť nebude jeho osobné údaje zverejňovať a ani nedôjde k prenosu do tretích krajín.
 5. Študent potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
 6. V prípade, ak sa študent domnieva, že Spoločnosť vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Spoločnosť o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 5. 2018. Táto prihláška má právne záväzný charakter.

 

DÁTUM a PODPIS ŠTUDENTA

Študent svojim podpisom dáva dobrovoľne súhlas the Bridge, Ladice 330, 951 77 Ladice, reg.: Ministerstvo vnútra SR, 11. 1. 2012, číslo spisu: VVS/1-900/90-388 50, IČO: 42208483, DIČ : 2820018696 na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov  a nariadenia za účelom zasielania noviniek a informácií o štúdiu. Študent svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, inak platnosť súhlasu uplynie po troch rokov od zániku zmluvy. Osobné údaje budú poskytované príjemcom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa) a v prípade IT servisu. Spoločnosť nebude jeho osobné údaje zverejňovať a ani nedôjde k prenosu do tretích krajín. Študent potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Práva dotknutej osoby sú upravené v zmluve v bode 12.2 tejto zmluvy. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať Vaše cookies a google analytics.

Looking forward to seeing you
all in Bratislava

5th-6th June 2020

ParticipantExhibitor